Диабет/HbA1c/

Ниво на HbA1c


След като вече е открит диабет, е абсолютно задължително да се извършва редовен контрол на кръвната захар в домашни условия.
 
След започване на подходяща терапия, периодично се изследва в лаборатория нивото на HbA1c. Това е показател даващ представа за ефикасността на терапията и представлява процент от хемоглобина в кръвта, който е свързан с глюкозата.
 
Нормалните стойности са 4-6%. Нивото на HbA1c дава представа за нивото на кръвната захар през последните 6-8 седмици. Оптимална терапия е тази, при която нивото на HbA1c е по-ниско от 7%.
 
Уравнение за HbA1c
Средна кръвна захар [mg/dl] = 33,3 x HbA1c [%] - 86

www.wellion.bg/bg/diabetes/hba1c/