HbA1c
> www.wellion.bg/bg/diabetes/hba1c

Ниво на HbA1c


След като вече е открит диабет, е абсолютно задължително да се извършва редовен контрол на кръвната захар в домашни условия.
 
След започване на подходяща терапия, периодично се изследва в лаборатория нивото на HbA1c. Това е показател даващ представа за ефикасността на терапията и представлява процент от хемоглобина в кръвта, който е свързан с глюкозата.
 
Нормалните стойности са 4-6%. Нивото на HbA1c дава представа за нивото на кръвната захар през последните 6-8 седмици. Оптимална терапия е тази, при която нивото на HbA1c е по-ниско от 7%.
 
Уравнение за HbA1c
Средна кръвна захар [mg/dl] = 33,3 x HbA1c [%] - 86

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.