Инсулин със забавено действие

Инсулин със забавено действие


Инсулинът със забавено действие покрива основните нужди на тялото и се нарича базален инсулин.
 
Съществуват три главни групи инсулини със забавено действие:

  1. NPH-инсулин (може да се инжектира с инсулинова писалка)
  2. Цинков инсулин (не може да се инжектира с инсулинова писалка)
  3. аналогов инсулин със забавено действие: гларжин, детемир, глулисин (може да се инжектира с инсулинова писалка )
 
NPH-инсулин
NPH е съкращение на Neutral Protamin Hagedorn. Той се освобождава бавно има средно по продължителност действие. Инсулинът се пренася в тялото именно чрез NPH, който осигурява забавяне на резорбцията в кръвта. В зависимост от дозата, продължителността на действието може да бъде различна. Обикновено 12 (8 – 16) часа. Най-висок ефект се появява след 4-6 часа.
 
Цинков инсулин
В зависимост от степента на кристализация инсулините от тази група имат средно по продължителност действие 12 – 16 часа и дълготрайно действие 24 – 46часа.
 
Аналогови инсулини със забавено действие
Едни от новите разработки на аналоговите инсулини са такива със забавено действие като гларжин, детемир, глулисин. Те имат продължителност на действие средно 24 часа и за разлика от NPH инсулините опасността от хипогликемия е намалена. може да се инжектира с инсулинова писалка

Този интернет сайт съдържа информация за продукти, предназначени за широка аудитория и може да съдържа продукти/ продуктови характеристики, които иначе не се предлагат или са валидни за Вашата страна. Моля имайте предвид, че ние не носим отговорност при достъп до тази информация, която може да не отговаря на законови, регистрационни и други разпоредби в страната, в която живеете.